Mruczenie przy hibernacji, zastyganie

FSCN0125.JPG

FSCN0127.JPG

FSCN0163.JPG